Stadgar för Domsjö Gårdsägareförening

FÖRENINGENS GÄLLANDE STADGAR REDOVISAS NEDAN OCH DÄREFTER FÖLJER BESKRIVNING AV FÖRENINGENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER.

 

§1.   Domsjö Gårdsägareförening är en partipolitisk neutral sammanslutning av ägare eller innehavare av villafastighet, radhus eller fritidshus samt föreningar med egna fastigheter inom föreningens verksamhetsområde. Även de som bor i bostadsrätt och hyreslägenhet kan bli medlemmar i föreningen. Ej fastighetsbolag eller företag.

Samtliga familjemedlemmar i hushållet räknas som medlemmar i föreningen.

 

§2.   Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras  egenskap av ägare enligt §1 av fastigheter, samt att i övrigt bevaka samhällsutvecklingen inom föreningens verksamhetsområde.

 

§3.   Föreningens verksamhetsområde omfattar fastigheter enligt §1 med postnummerområde Domsjö i Örnsköldsviks kommun.

 

§4.   Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordinarie ledamöter väljs för två år, växelvis halva antalet varje år. Suppleanter väljs för ett år. Ordförande och kassör väljs särskilt för en tid av två år växelvis. Revisorer väljs för två år med växelvis en varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt övriga funktioner. Materialförvaltare kan utses bland medlemmarna utanför styrelsen.

 

§5.   Medlemsavgiften beslutas vid årsmötet. Styrelsen beslutar om antagning av medlemmar i föreningen. Styrelsen får utesluta medlem som icke inom föreskriven tid erlagt medlemsavgift eller eljest motverkar föreningens intresse. Då medlem undertecknat flerårigt avtal som förhandlats fram av föreningen till förmån för föreningens medlemmar, förbinder sig samtidigt medlem att betala medlemsavgift under den tid som avtalet löper och medlem utnyttjar avtalet. Dvs det är stadgevidrigt att utnyttja sådant avtal och ej samtidigt under delar eller hela avtalsperioden inte betala medlemsavgift eller på annat sätt under perioden inte uppfyllt de krav som ställs för medlemskap i föreningen.

 

§6.   Föreningens ordinarie sammanträden hålles två gånger varje år i mars och oktober. Kallelse utfärdas av styrelsen senast en vecka före sammanträdet. Det sammanträde som hålls i mars är ordinarie årsmöte. Extra föreningssammanträden kan hållas. Styrelsen är skyldig anordna sådant, om en viss fråga, och minst en femtedel av föreningens medlemmar så begär. Vid extra sammanträde får beslut ej fattas i annan fråga än som angivits i kallelsen.

 

§7.   Vid föreningens sammanträden äger varje närvarande medlem en röst. Röstning genom fullmakt får ske. Dock kan ingen medlem rösta med mer än en fullmakt.

 

§8.   Röstning vid sammanträden verkställs öppet om inte sammanträdet för viss fråga beslutar att röstningen skall vara sluten. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, dock icke där lotten skiljer.

 

§9.   Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling:

                      1. Val av ordförande och övriga funktionärer för årsmötet.

                      2. Behandling av verksamhets och revisionsberättelser.

                      3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

                      4. Beslut om kostnadsersättningar.

                      5. Fastställande av medlemsavgift.

                      6. Val av ledamöter suppleanter i styrelsen.

                      7. Val av ordförande.

                      8. Val av kassör.

                      9. Val av firmatecknare.

                     10. Val av två revisorer och två suppleanter.

                     11. Styrelsens förslag till årsmötet.

                     12. Beslut som ärenden som eventuellt väcks med anledning av §5.

                     13. Övriga ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling.

                     

§10. Ärenden som medlem önskar få behandlad vid årsmötet, skall senast tio dagar i förväg, anmälas till styrelsen.

 

§11.  Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter. Styrelsen skall för föreningens ändamål förvalta dess tillgångar samt meddela vilka som bemyndigas att teckna föreningens firma. Föreningens räkenskaper skall avslutas vid utgång av kalenderår. Årligen, före den 1 mars, skall styrelsen avge redovisning och berättelse över handhavande av föreningens medel och sina åtgörande i övrigt. Denna berättelse skall granskas av revisorerna, vilka har att avge revisionsberättelse med tillstyrkan av ansvarsfrihet.

 

§12. Styrelsen äger, att i en arbetsgrupp, meddela närmare bestämmelser över föreningens verksamhet.

 

§13.  Beslut om ändringar av dessa stadgar eller upplösning av föreningen får endast fattas vid årsmötet. För giltighet av sådant beslut erfordras att detsamma fattas vid två på vardera följande möten, varav det ena är årsmötet. Beslut skall ha tre fjärdedels majoritet för att godkännas.

 

§14. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med vid årsmötet fattat beslut disponeras för ändamål som kan anges gagna föreningens syfte.

 

Stadgarna antagna vid medlemsmötet i januari och årsmötet i mars 1993 samt namnändring i mars 2000.

Textjustering i §4 och §9 genomförd enligt mötesbeslut 2005. Tillägg med två sista meningarna i § 5 infördes under 2012. Utvidgad medlemsbas där även boende i bostadsrätt och hyreslägenhet kan bli medlemmar infördes under 2012.

Textjustering i §1 med tillägg av mening 4 faststlogs vid årsmötet 2023.

 

 

Föreskrift om behandling av personuppgifter, för Domsjö Gårdsägareförening (Org. nr.: 889601-3425)

 

Personuppgiftsansvarig

Styrelsen för Domsjö Gårdsägareförening är ansvarig för arbetet med personuppgifter.

 

Ändamål/syfte med personuppgifter

Domsjö Gårdsägareförening är en intresseförening för boende i Domsjö. Personuppgifter krävs för att föreningen skall ha kontakt med sina medlemmar.

Kontakterna består av:

-          Fakturering av årsavgifter

-          Informationsbrev om

o   Uthyrning

o   Förmåner

o   Mm

 

Kategorier av medlemmar

Medlemmar i föreningen är boende inom postnummerområdet Domsjö som anmält sitt intresse till föreningen och erlagt årsavgiften. De personuppgifter som behandlas är:

-          Namn

-          Bostadsadress

-          Postnummer

-          Postadress

-          Telefonnummer

-          Mailadresser

 

Externa mottagare av personuppgifter

Domsjö Gårdsägareförening erbjuder sina medlemmar elavtal med elleverantörer. Elleverantören får vid tecknandet av avtalen ta del av föreningens personuppgifter

 

Tidsfrister

Medlemmarna finns kvar i registret så länge man erlägger årsavgifter. Utebliven betalning betyder att medlemmen kommer att tas bort ur registret. Fakturering av årsavgifter sker under november- december året innan medlemskapet träder i kraft. Medlemmar som inte har betalt sin årsavgift kommer att tas bort ur registret innan nästkommande fakturering.  Det betyder att inom ett år kommer inaktuella medlemmar att rensas ur registret.

 

Medlemmens möjligheter beträffande sina rättigheter.

Du som medlem har rätt till följande angående dina personuppgifter hos Domsjö Gårdsägarförening:

-          Få tillgång till dina personuppgifter.

o   Kontakta kansliet eller styrelsen för att få den hjälp som krävs

-          Få felaktiga uppgifter rättade

o   Kontakta kansliet eller styrelsen för att få den hjälp som krävs

-          Få uppgifterna raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

o   Kontakta kansliet eller styrelsen för att få den hjälp som krävs

-          Få veta hur länge DGF lagrar personuppgifterna

o   Läs rutinerna angående förenings åtgärder för att rensa i registret

-          Lämna klagomål till Datainspektionen.

o   Se Datainspektionens hemsida för hur det skall hanteras

© 2012 Domsjö gårdsägareförening.